HC Tylykone 4 - 0 Crystal Spirit


HC Tylykone: Palmu (10:00) tuomoo (10:00) tebu (10:00) fvltsu (10:00)
Crystal Spirit: Aleksi (10:00) Bj÷÷ninen (10:00) Lindbohm (10:00) farabii (10:00)

Saves:
  ·HC Tylykone: 1
  ·Crystal Spirit: 4

1. 04:07 1-0 tuomoo (Palmu , fvltsu )
1. 04:38 2-0 Palmu (tuomoo , tebu )
2. 02:33 3-0 fvltsu (Palmu , tebu )
2. 04:18 4-0 Palmu (tuomoo , tebu )