Team Sahara 3 - 4 Devils


Team Sahara: gop (15:00) ihme (15:00)
Devils: timo (15:00) Yuffie (15:00) teippi (15:00)

Saves:
  ·Team Sahara: 11
  ·Devils: 7

1. 02:01 0-1 teippi (Yuffie , timo )
1. 02:29 1-1 dau (ihme )
2. 02:17 2-1 dau (ihme , gop )
2. 02:33 2-2 teippi (timo )
2. 04:04 2-3 teippi (timo )
3. 00:26 3-3 gop
3. 04:53 3-4 teippi