Royal Family 6 - 2 Blashyrkh Frost Demons


Royal Family: Eki (15:00) Tolvis (15:00) Jossu (15:00)
Blashyrkh Frost Demons: Favor (15:00) Wang (15:00) Rhye (15:00)

Saves:
  ·Royal Family: 7
  ·Blashyrkh Frost Demons: 14

1. 00:48 0-1 Favor (Rhye , Wang )
1. 02:32 1-1 Tolvis
2. 00:36 2-1 Jossu (Eki )
2. 02:37 3-1 Tolvis (Jossu )
3. 01:51 4-1 Tolvis
3. 02:00 5-1 Eki (Jossu )
3. 02:37 6-1 Tolvis (Jossu )
3. 03:48 6-2 Favor (Wang , Rhye )