Team Sahara 3 - 2 HPK


Team Sahara: gop (10:00) ihme (15:00) Texier (15:00)
HPK: sälä (14:58)

Saves:
  ·Team Sahara: 11
  ·HPK: 11

1. 02:54 1-0 ihme
1. 03:23 2-0 Texier (gop )
2. 02:29 2-1 sälä (Biron , Moxley )
3. 03:21 2-2 Moxley (Biron , sälä )
3. 03:50 3-2 ihme