Old & Notorious 2 - 5 Devils


Old & Notorious: sambu2 (15:00) pitsu (14:38) N.Gin (14:38) cero (15:00)
Devils: Darppiz (15:00) apina (15:00) Hytönen (14:50) chef91 (14:34)

Saves:
  ·Old & Notorious: 6
  ·Devils: 11

1. 01:05 1-0 pitsu (N.Gin , sambu2 )
2. 01:04 1-1 Darppiz (apina , chef91 )
2. 02:38 2-1 pitsu (N.Gin , cero )
3. 01:06 2-2 Darppiz
3. 01:20 2-3 Darppiz (chef91 )
3. 02:11 2-4 Darppiz (apina , Hytönen )
3. 04:02 2-5 Darppiz (apina )