Team Sahara 3 - 5 HC BETONIMYLLY


Team Sahara: gop (15:00) ihme (15:00) Asdd (02:07)
HC BETONIMYLLY: Jumbezz (14:07) RST (14:26)

Saves:
  ·Team Sahara: 15
  ·HC BETONIMYLLY: 7

1. 04:18 0-1 RST
1. 04:57 1-1 dau (gop )
2. 00:41 2-1 ihme (dau )
2. 01:26 3-1 dau (ihme , gop )
2. 02:20 3-2 (defending team) (RST )
2. 02:35 3-3 RST
3. 01:49 3-4 (defending team) (RST )
3. 01:59 3-5 (defending team) (RST )